Du är här: Hem – Kompassjustering

Compass adjustment

This page is not available in english
Please download the document

Maintenance on Compasses
Certification & Adjusting (swing), brief information as a helper for masters, owners, agents etc. when ordering maintenance.

Magnetkompassen

Magnetkompasser finns installerade på såväl handelsfartyg som på fritidsfartyg. Magnetkompassen inriktas av det jordmagnetiska fältet och ska visa den magnetiska nordriktningen.

En magnetkompass ombord störs av både järnföremål och elektriska magnetfält.

Kompassjusterarens uppgift är att bortkompensera störande fält på kompassplatsen så att kompassen alltid, och på alla olika latituder, visar den magnetiska nordriktningen.

Att regelbundet justera sin kompass är en förutsättning för att kompassen skall fungera tillfredställande och är ett krav för alla handelsfartyg.

Transportstyrelsen rekomenderar att en sådan justering utförs av en auktoriserad kompassjusterare.

Det finns auktoriserade kompassjusterare runt hela sveriges kust, för justering av din kompass, tag kontakt med en kompassjusterare i närheten av din båt / ditt fartyg..

Kompassjusteringen

Under en justering av komassen (eller egentligen kompassplatsen) styrs fartyget på ett antal magnetiska kurser, kompassjusteraren noterar deviationen på respektive kurs och delar in kompassfelet i ett antal komponenter (A,B,C,D och E).

Dessa komponenter kompenseras individuellt genom att placera kompenseringsmagneter och kompenseringsjärn (D-korrektörer och flinders bar) på noga utvalda platser intill kompassen.

Om fartyget skall färdas långt söderut måste en latitudsbeständig kompensering utföras, här tas den jordmagnetiska inklinationen in i beräkningen och detta kräver att man har noga noterat deviationen på olika latituder.

All deviation kan tyvärr inte kompenseras för, denna "restdeviation" dokumenteras i en deviationstabell som används av navigatören ombord.
Enl. ISO 25862:2009 skall denna restdeviation vara mindre än 4 grader för mindre fartyg och 3 grader för större


Efter en kompassjustering utfärdar kompassjusteraren en deviationstabell över den deviation som inte kan justeras bort, denna använder navigatören för att jämföra kurser mellan sjökortet och magnetkompassen

Kompassjusteraren

För att kompensera en kompassplats på korrekt sätt krävs omfattande teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet av kompenseringar. Sveriges Kompassjusterareförbund har därför höga krav på de personer som auktoriseras som kompassjusterare.

Sjöfartsverket har sedan 2003-09-29 överlämnat ansvaret för auktoriseringen till SKJF.

För att få genomgå utbildning till kompassjusterare krävs genomförd sjökaptensutbildning eller motsvarande kunskaper.

Kurs för kompassjusterare anordnas av SKJF och har följande omfattning:

7 Kompassjusterares utbildning och kompetens

7.1 Utbildning för kompassjusterare skall omfatta ingående kunskap om följande:

.1 magnetiska grunder och enheter;

.2 jordens magnetiska fält;

.3 deviationer orsakade av koefficienterna A, B, C, D, E, F, G, H, och K.

.4 krängningsdeviation;

.5 deviationsbestämning;

.6 metoder för justering;

.7 praktisk justering;

.8 olika typer av magnetkompasser;

.9 aktuella ISO standarder och föreskrifter.

7.2 I utbildningen skall ingå:

.1 studiebesök vid instrumentverkstad och kompasstillverkare;

.2 minst 15 självständiga kompassjusteringar av magnetiska kompasser på fartyg av varierande storlek och skall utföras inom en period av högst 2 år under överinseende av en auktoriserad kompassjusterare med mångårig erfarenhet;

.3 minst fem kompassjusteringar av de 15 skall göras på fartyg med D-korrektorer.

8 Auktorisation av kompassjusterare

8.1 För att erhålla auktorisation fordras godkänt betyg från utbildning för sjökapten eller motsvarande utbildning samt genomgången utbildning för kompassjusterare föreskriven enligt punkt 7.

8.2 Auktorisation av kompassjusterare utfärdas av Sveriges Kompassjusterareförbund för en period av högst fem år.

8.3 Auktorisation av kompassjusterare kan förlängas efter ansökan, varvid minst 15 kompassjusteringar skall ha utförts självständigt och redovisats, varav minst fem på fartyg med D-korrektorer.

Webbkarta

Stäng